Ngày 25 tháng 08 năm 2023

Chính sách về thông tin liên lạc điện tử

Version 2
Version 1
English · Français
Deutsch · Italiano
Español · Tiếng Việt
Português

Một số luật và quy định nhất định yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cụ thể cho bạn dưới dạng văn bản, nghĩa là bạn có quyền nhận thông tin đó trên bản giấy. Chúng tôi cũng cung cấp thông tin như vậy cho bạn bằng hình thức điện tử nếu trước tiên chúng tôi trình bày Chính sách về thông tin liên lạc điện tử này và có được sự chấp thuận của bạn đối với việc nhận thông tin bằng hình thức điện tử.


Thông tin liên lạc điện tử

Bạn đồng ý và chấp thuận nhận các loại thông tin sau đây (“Thông tin liên lạc”) qua hình thức điện tử:

      ● các chính sách và thỏa thuận mà bạn đồng ý (ví dụ: Thỏa thuận người dùng và Chính sách quyền riêng tư toàn cầu), bao gồm thông tin cập nhật và thay đổi đối với các loại tài liệu này;
      ● xác nhận hoặc biên nhận giao dịch;
      ● sao kê tài khoản và lịch sử chuyển tiền của bạn;
      ● mọi tiết lộ hoặc thông báo được cung cấp liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm những thông báo được pháp luật yêu cầu;
      ● mọi thông tin liên lạc về dịch vụ khách hàng, bao gồm thông tin liên lạc về khiếu nại lỗi hoặc việc sử dụng dịch vụ trái phép; và
      ● bất kỳ thông tin liên lạc nào khác liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi hoặc chúng tôi.

Chúng tôi sẽ cung cấp những Thông tin liên lạc này cho bạn bằng cách đăng lên trang web hoặc thông qua ứng dụng (bao gồm bằng thông báo đẩy) hoặc gửi email cho bạn bằng địa chỉ email bạn đã cung cấp cho chúng tôi.


Yêu cầu về phần cứng và phần mềm
Để có thể truy cập và lưu giữ Thông tin liên lạc điện tử, bạn sẽ cần phần cứng và phần mềm máy tính sau:

      ● Một thiết bị di động có kết nối internet với phiên bản Ứng dụng hiện tại có khả năng nhận, truy cập, hiển thị và in hoặc lưu trữ Thông tin liên lạc nhận được từ chúng tôi bằng hình thức điện tử.
      ● Một địa chỉ email hợp lệ (địa chỉ email trên hồ sơ của bạn với chúng tôi).
      ● Một trình đọc pdf để mở tài liệu ở định dạng .pdf.
      ● Đủ dung lượng lưu trữ để lưu Thông tin liên lạc trước đây và/hoặc để in thông tin.
      ● Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn sử dụng bộ lọc thư rác chặn hoặc định tuyến lại email từ người gửi không có trong sổ địa chỉ email của bạn, bạn phải thêm Taptap Send vào sổ địa chỉ email của bạn để có thể nhận Thông tin liên lạc chúng tôi gửi cho bạn.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với phần cứng hoặc phần mềm cần thiết để nhận Thông tin liên lạc điện tử từ Taptap Send. Bằng việc cung cấp sự đồng ý, bạn xác nhận rằng bạn đã truy cập thiết bị cần thiết và có thể nhận, mở, và in hoặc tải xuống bản sao mọi Thông tin liên lạc để lưu hồ sơ. Bạn có thể in hoặc lưu hồ sơ một bản sao của những Thông tin liên lạc này vì có thể bạn sẽ không truy cập được thông tin đó sau này.


Cập nhật liên tục thông tin liên hệ của bạn

Thông tin liên hệ có thể chứa thông tin cá nhân về bạn và hoạt động chuyển tiền của bạn, vì vậy, điều quan trọng là bạn cung cấp đúng địa chỉ email và cập nhật thường xuyên. Bạn có trách nhiệm cung cấp và cập nhật liên tục địa chỉ email của bạn để chúng tôi có thể giao tiếp với bạn qua hình thức điện tử. Bạn có thể cập nhật địa chỉ email của mình vào mọi lúc bằng cách đăng nhập vào Ứng dụng, và chọn “Tài khoản” từ menu.

Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu chúng tôi gửi cho bạn Thông tin liên lạc điện tử nhưng bạn không nhận được vì địa chỉ email của bạn trên hồ sơ không chính xác, cũ, bị nhà cung cấp dịch vụ của bạn chặn, hoặc bạn không thể nhận Thông tin liên lạc điện tử, chúng tôi được coi là đã cung cấp cho bạn Thông tin liên lạc.


Rút lại sự chấp thuận


Dịch vụ không cho phép cung cấp thông tin ở định dạng giấy hoặc thông qua các phương tiện không phải điện tử khác. Bạn có thể rút lại sự chấp thuận nhận Thông tin liên lạc điện tử, nhưng nếu bạn làm vậy, chúng tôi sẽ chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn và kết thúc thỏa thuận của chúng ta.

Để rút lại sự chấp thuận, bạn phải liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ support@taptapsend.com. Việc rút lại sự chấp thuận của bạn chỉ có hiệu lực sau khi bạn thông báo việc rút lại với chúng tôi và chúng tôi có thời gian hợp lý để hành động đối với việc rút lại của bạn.


Thay đổi đối với chính sách này

Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này vào mọi lúc bằng cách đăng phiên bản sửa đổi lên trang web của chúng tôi. Phiên bản sửa đổi thường sẽ có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi đăng tải.